Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”)

Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Stimate partener,

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul general U.E. Regulamentul UE 679/2016  privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation).

Energia Gas & Power S.R.L. cu sediul în Bulevardul Timisoara nr. 26, Cladirea de birouri Plazza Romania, etajul 1, sector 6, 011751 Bucureşti  România, având Cod de Înregistrare Fiscală 32662596, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/33/2018, email: infogdpr@e-nergiagp.com, administratã în sistem dualist, furnizor de energie electricã și gaze naturale, în calitate de Operator prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie.

Pentru a fi mai bine informați, această notă se aplică în legătură cu prelucrările de date realizate de  Energia Gas & Power S.R.L..Acest document este relevant pentru dumneavoastră indiferent de poziția în care vă aflați: client, partener – persoană fizică, reprezentant al unui partener – persoană juridică, solicitant al unei oferte sau persoană care ne contactează în alte scopuri (eg, în legătură cu cereri sau reclamații), vizitator al unuia dintre sediile ori punctele noastre de lucru, fost/actual/ potențial angajat, intern, vizitator al site-ului nostru, etc.

 • Semnificația termenilor utilizați în această informare:

Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Date cu caracter personal: reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator: reprezintă persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană vizată: reprezintă persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: reprezintă orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: este autoritatea publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 • Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de:

 • executarea unor măsuri antecontractuale sau de contractul pe care l-ați încheiat în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor;
 • respectarea unei obligații legale;
 • consimțământul liber exprimat;
 • executarea unor sarcini de interes public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul;
 • urmărirea intereselor legitime ale operatorului sau ale terților (interesele legitime urmărite de Energia Gas & Power S.R.L.includ îmbunătățirea serviciilor, prevenirea actelor de corupție în cadrul organizației, promovarea serviciilor proprii).
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Informațiile colectate vor varia în funcție de activitate și scopul colectării. Categoriile de date personale prelucrate pot include:

 • Nume
 • Prenume
 • Sex
 • Domiciliu
 • Serie și număr act de identitate
 • Cod numeric personal
 • Semnatură
 • Date privind bunurile deținute
 • Date bancare
 • Număr de telefon personal sau profesional
 •   Adresă de e-mail personală sau profesională
 • Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.
 • Scopul pentru care prelucrăm datele cu caracter personal

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal privind prelucrarea de către Operator fiind realizate în vederea:

 • Derulării proceselor de achiziție, încheierea și executarea contractelor de achiziție/vânzare a energiei electrice și a gazelor naturale, precum și a altor servicii conexe/similare, în funcție de serviciile de care beneficiază/poate beneficia fiecare client în parte);
 • Îndeplinirii mandatului/împuternicirea acordat(ă) de client/potențialul client în scopul intermedierii relației cu distribuitorul de energie electrică;
 • Soluționării sesizărilor și cererilor transmise de clienți, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea;
 • Prelucrarea datelor privind consumul în scopul facturării clientului potrivit contractului încheiat între acesta și Energia Gas & Power S.R.L.;
 • Recuperării creanțelor/colectării debitelor fie în mod direct de către Energia Gas & Power S.R.L., fie prin intermediul unor persoane autorizate în prealabil în baza unor contracte de colaborare/prestare de servicii;
 • Derulării relației cu producătorul – transportatorul – distribuitorul și/sau actualul/viitorul furnizor;
 • Asigurării alimentării cu energie a clienților vulnerabili, potrivit obligațiilor legale ce îi revin Energia Gas & Power S.R.L. în acest sens;
 • Desfășurării de către Energia Gas & Power S.R.L.> a activităților periodice de analiză a percepției clienților asupra activității desfășurate și de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacție cu privire la serviciile oferite;
 • Comunicării în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.
 • Apărarării drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor personae fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute.
 • Prevenirea fraudelor. Suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate. De aceea, putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date). În aceste cazuri, prelucrarea va fi justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre (cum ar fi obligații impuse prin legislația în domeniul prevenirii spălării banilor).
 • Destinatarii cărora vom divulga datele

Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara companiei din grupul Energia Gas & Power S.R.L.care vă prelucrează datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în scopurile amintite mai sus este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, următorilor destinatari:

 • Angajaților și colaboratorilor Operatorului sau ai societăților Grupului Energia Gas & Power S.R.L..Prezenți pe teritoriul Uniunii Europene;
 • Societăților terțe sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali sau societățile de recuperare creanțe (“Terțe Părți”) care desfășoară activități în outsourcing în favoarea Operatorului, în calitatea lor de împuterniciți ai Operatorului, a persoanelor fizice împuternicite în acest sens, a unor terțe părți responsabile cu derularea activităților marketing direct conform dispozițiilor GDPR si în urma obținerii consimțământului dumneavoastră. În acest din urmă caz, vă informăm că destinatarii datelor aparțin următoarelor categorii: furnizori de servicii de call center, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, executanți de lucrări, furnizori de servicii (de exemplu servicii de sănătate) si bunuri (de exemplu produse electronice și electrocasnice), societăți de asigurare si reasigurare, agenții de cercetare a pieței;
 • Către autoritățile statului (ANRE, ANAF, ANAP, ITM, organele de cercetare penală etc.), spre exemplu, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscala, legislația muncii, lupta anticorupție, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la: transmiterea de informații către politie/parchet/ANRE);

În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

 • Perioada prelucrării/stocării datelor cu caracter personal

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal ce fac obiectul transferului mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu principiile de proporționalitate și necesitate scopului acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate. Respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine Energia Gas & Power S.R.L.  în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE, datele vor fi șterse.

 • Drepturile clientilor/persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu carcater personal

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit art. 15 – 21 din GDPR, vă aducem la cunostinţă drepturile pe care le aveţi în calitate de persoane vizate în contextul prelucrării datelor dumneavoastră personale, după cum urmează:

 • Dreptul la informare și acces la datele dumneavoastra cu caracter personal – aveți dreptul de a obţine accesul datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora;
 • Dreptul la rectificarea datelor – aveţi dreptul să obțineți rectifiacrea datele pe care le deţinem/prelucrăm despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în anumite circumstanţe aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le deținem/prelucrăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor pe care le deţinem/prelucrăm.
 • Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem/prelucrăm către un alt operator, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
 • Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. crearea de profiluri) – aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profiluri).
 • Dreptul de a depune sesizări la autoritatea de supraveghere – aveți dreptul, în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu caracter personal care vă aparţin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. Ȋn cazul ȋn care sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din cadrul Grupului Energia Gas & Power S.R.L.  şi / sau autorităţilor relevante. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de vă exercita unul sau mai multe dintre acestea, sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, prin înaintarea unei adrese/cereri scrise, datată și semnată însoțită de o copie lizibilă a Cartii de Identitate, pe care o puteți depune personal sau expedia prin posta/curier la  adresa: Energia Gas & Power S.R.L. cu sediul în Bulevardul Timisoara nr. 26, Cladirea de birouri Plazza Romania, etajul 1, sector 6, 011751 Bucureşti  România sau la adresa de e-mail: infogdpr@e-nergiagp.com.

În cerere veți  preciza dacă doriți ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresă (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.

Energia Gas & Power S.R.L. vă comunică măsurile adoptate/informaţiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

Ca urmare a acestor modificări legislative, dorim să vă informăm și totodată, să vă asiguram că acestea sunt folosite în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale stabilite în sarcina furnizorului, respectiv cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate şi/sau a altor obligaţii conexe.

În sprijinul celor mai sus menționate și în conformitate cu aceste reglementări asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru noi. În mod constant îmbunătăţim securitatea şi măsurile de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde.